@--------------->

پشتیبانی

آرزوهای دخترونه - ಌدوستان نتیಌ
Related image

دوستان نتی پارمیس:

1-الینا و سارا

2_روژینا

3_کیمیا

4_دخی بی ادب

5_فضیلت

6-زهرا

7-یسنا

8-گلسا

9-توایلایت

10-جاسی

11-اتوسا

12-تانیا بلوم

13-مهرانا جون

اینا صمیمی ها بودن
بقیه هم بعدن