@--------------->

پشتیبانی

آرزوهای دخترونه - دخملی

دخملی

شنبه 25 شهریور 1396 12:47 ب.ظ

نویسنده این مطلب: F♥A♥T♥E♥M♥E
http://cld12.irans3.com/dlir-s3/10531476491244679708.jpg?1505553595
مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0185/5092/products/persons-0057_medium.png?v=1369543933وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنمhttps://cdn.shopify.com/s/files/1/0185/5092/products/persons-0057_medium.png?v=1369543933

http://blog.mundoedu.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Emoji-Smiley-85.pngشَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَمhttp://blog.mundoedu.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Emoji-Smiley-85.png

https://superhelpexport.com/files/emoticon/Emoji%20Smiley-135.pngبَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنمhttps://superhelpexport.com/files/emoticon/Emoji%20Smiley-135.png

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0185/5092/products/persons-0041_medium.png?v=1369543932وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯhttps://cdn.shopify.com/s/files/1/0185/5092/products/persons-0041_medium.png?v=1369543932

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَمدیدگاه : دخمل
آخرین ویرایش: شنبه 25 شهریور 1396 01:14 ب.ظ